ဘေးထွက်တံဆိပ်ခတ်အောက်ခြေတံဆိပ်ခတ်စင်တာတံဆိပ်ခတ်စက်